3 Apr 2013

The Marvel - Arcade Pack pojawi si? ju? w przysz?ym tygodniu!

Dla tych z was, którym cieknie ?linka na nowe przygody Sackboy’a na PS Vita... Nie musicie ju? d?u?ej si? ?lini?! Z wielk? przyjemno?ci? og?aszamy pojawienie si? nowego dodatku do LittleBigPlanet PS Vita; The Marvel - Arcade Pack!

undefined

The Marvel - Arcade Pack zawiera trzy nowe fantastyczne gry, ka?da z nich to inne wyzwanie.

W Hero Rush, mo?esz po??czy? si?y z trzema ulubionymi bohaterami ze ?wiata Marvela - mog? by? to mi?dzy innymi: Iron Man, Spider-Man albo Thor – i spróbujcie przetrwa? jak najd?u?ej. Staraj si? zdoby? jak najwi?cej punktów, unikaj?c promieni plazmy, rakiet i innych podst?pnych przeszkadzajek. Oczywi?cie nie ma takiego s?owa jak przeszkadzajki, ale przecie? w przygodach bohaterów Marvela nie mo?e przeszkadza? nam s?ownik!

W pe?nym zagadek i wyzwa? Avengers: Ultimate Escape poprowadzisz kilku bohaterów Marvela, mi?dzy innymi Hulka, Captain America i wielu innych, przez zabójczy labirynt. Najfajniejsze w tej grze jest to, ?e czekaj? ci? zupe?nie inne wyzwania, zale?nie od tego, którego z bohaterów wybierzesz!

I w ko?cu mamy S.H.I.E.L.D. - Interceptor! Przejmij stery my?liwca i przebij si? przez kolejne fale atakuj?cych hord Chitauri. Pami?taj, by po drodze zbiera? monety, aby odblokowa? nowe rodzaje broni w Skarbcu.

Oczywi?cie nie by?by to pakiet poziomów godnych LittleBigPlanet, gdyby zabrak?o w nim nowych elementów pomagaj?cych tworzy? nowe dzie?a! Zbieraj?c monety w trybie zr?czno?ciowym mo?esz odblokowa? sto nowych naklejek, dziesi?tki ozdób, efektów d?wi?kowych i trzy nowe interaktywne ?cie?ki muzyczne.

The Marvel Arcade Pack pojawi si? XX kwietnia za 4,99 €, wy??cznie na LittleBigPlanet PS Vita. Musicie mie? ten dodatek, a je?li nie chcecie, wy?lemy Hulka, by was przekona?!

Hulk Costume Pose