19 Dec 2012

LittleBigPlanet 2: zestaw Cross-Controller jest ju? dost?pny!

Nie musicie ju? d?u?ej czeka?! Zestaw Cross-Controller do LittleBigPlanet 2 jest dost?pny od dzi?! Nowy zestaw pozwoli na u?ywanie PlayStation Vita jako kontrolera w LittleBigPlanet 2, dzi?ki czemu b?dziecie mogli gra? w zupe?nie nowy, ekscytuj?cy sposób.

CrossControllerLifestyle1CrossControllerLifestyle2

B?dziecie mogli do?wiadcza? niesamowitych przygód razem z Sackboyem! Ponadto otrzymacie nowy zestaw narz?dzi i inne ?wietne przedmioty, by móc tworzy? w?asne poziomy do Cross-Controller w LittleBigPlanet 2!

Co zawiera zestaw Cross-Controller do LittleBigPlanet 2?

Najnowsze przygody Sackboya s? pe?ne wspania?ych elementów. Wiemy, ?e nie mo?ecie si? ju? doczeka?, by o nich us?ysze?. Oto zestawienie tego, co od nas dostaniecie.

Now? histori?. Dodali?my motyw, w którym Sackboy b?dzie podró?owa? po Omniwersum w celu odnalezienia zaginionego skarbu.

5 kostiumów. Sackboy zostanie w pe?ni wyposa?ony, by móg? bawi? si? w nowych przygodach. Dostanie zestaw 5 nowych kostiumów! Pami?tajcie równie? o kostiumach z Cross-Buy! Je?li kupicie ten zestaw, kostiumy b?d? dzia?a? na LittleBigPlanet PS Vita, a w przysz?o?ci, po aktualizacji, b?d? dost?pne w LittleBigPlanet Karting.

4 nowe narz?dzia. Tunel przestrzenny, Vitanator, Zdalny czujnik metek i Radar metek umo?liwi? wam prze?ycie nowych do?wiadcze? z Cross-Controller.

Wymy?lne przedmioty. 26 obiektów, 25 materia?ów, 74 dekoracje i 148 naklejek - wszystkie czekaj?, by twój Sackboy je doda? do Popitu, by pomog?y spe?ni? zrealizowa? jego marzenia.

5 samouczków. Na koniec w zestawie Cross-Controller mamy dla was 5 nowych, nagranych samouczków. Zosta?y one stworzone przez ulubionego narratora LittleBigPlanet, Stephena Fry'a. Dzi?ki nim bez problemu uporacie si? z nowymi narz?dziami, a wasz Sackboy po prostu wejdzie do gry z Cross-Controller.

Co to jest Tunel przestrzenny?

Tunel przestrzenny to nowe, wspania?e narz?dzie do teleportacji Sackboya. Dzi?ki niemu b?dzie on móg? bezpiecznie podró?owa? z jednego Tunelu przestrzennego do kolejnego na tym samym poziomie, bez obaw, ?e straci ?ycie.

To przydatne urz?dzenie umo?liwi Sackboyowi teleportacj? z PlayStation 3 do PlayStation Vita i na odwrót, kiedy tylko b?dziecie chcieli, ?eby ju? wróci? do domu!

Najbardziej kreatywni projektanci poziomów b?d? mogli u?y? narz?dzia do usuni?cia Sackboya z gry i skutecznego zatrzymania go w stanie zastoju, nawet gdy akcja b?dzie si? toczy? gdzie? indziej na tym samym poziomie…

To wy i Sackboy musicie odkry?, jaki potencja? kryje w sobie nowy Tunel przestrzenny w stosunku do LittleBigPlanet i reszty Omniwersum.

Udajcie si? do niezbadanego wszech?wiata ju? dzi?!

Sackboy otrzyma? now? misj?, wi?c zapraszamy do sklepu ju? dzi?! Czeka tam na was zestaw Cross-Controller do LittleBigPlanet 2!

CrossController-headers

Pomó?cie Sackboyowi podczas nowych przygód i korzystajcie z nowych przedmiotów, by tworzy? w?asne poziomy. Nie mo?emy si? ju? doczeka?, ?eby zobaczy?, co wykreuje wasza pomys?owa spo?eczno?? dzi?ki zestawowi Cross-Controller.

Tags: 
littlebigplanet 2
downloadable add-on content
play
create